REGULAMENT DE ACORDARE SI UTILIZARE A DREPTULUI DE FOLOSINTA A MARCAJULUI DE SECURITATE TIP HOLOGRAMA PROQ

Acest Regulament cuprinde conditiile oficiale conform carora se acorda dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ privind produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata. Aceste conditii sunt cuprinse in prezentul Regulament si sunt stabilite in conformitate cu uzanta regimului de acordare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ oricaror marci inregistrate.

Aceste conditii se refera la toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ privind produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata si stabilesc o serie de drepturi si obligatii ale acestora - normele de eligibilitate pentru primirea dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, obligatii de raportare precum si norme de solutionare a reclamatiilor si a litigiilor - ce trebuie sa fie respectate de catre toti solicitantii si beneficiarii. O conditie absoluta si necesara pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ este ca toti solicitantii si beneficiarii sa se oblige la respectarea tuturor conditiilor si termenilor din prezentul Regulament.

Obiectivele prezentului Regulament de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ privind produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata urmaresc:

 • sa-i informeze pe toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ asupra drepturilor si obligatiilor lor pentru a asigura utilizarea corecta si conforma cu Regulamentul de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ pe produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata.
 • sa consolideze increderea consumatorilor in produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata promovate in cadrul campaniei Programului, ce beneficiaza de Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ;
 • Titulara dreptului de proprietate intelectuala cat si a drepturilor de distributie si a bazei de date privind inserierea asupra Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ este Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania prin Programul National Anticontrafaceri.

  REGULAMENT DE ACORDARE A DREPTULUI DE FOLOSINTA A Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ

  Capitolul I Dispozitii generale

  Art. 1
  a) Prezentul regulament stabileste criteriile, responsabilitatile si mecanismul de acordare a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ pe produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata.
  b) Regulamentul a fost elaborat in baza Statutului InfoCons din Romania si Statutului-Regulament al Programul National Anticontrafaceri.

  Art. 2
  a) Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ este marca inregistrata la O.S.I.M. la cererea InfoCons din Romania, care detine dreptul de proprietate asupra acestei marci. De asemenea, Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ este verificata si inregistrata international la HOLOGRAM IMAGE REGISTER - Londra, operat de COUNTERFEITING INTELLIGENCE BUREAU.
  b) Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ se acorda agentilor economici de catre InfoCons Romania, prin Programul National AntiContrafaceri, numai in conditiile in care comisia de acordare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ atesta faptul ca agentul economic realizeaza/comercializeaza produse si/sau servicii sub egida unei marci inregistrate ce satisfac intr-un grad ridicat exigentele consumatorului si normele prezentului Regulament privind acordarea Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  c) Folosirea Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ de catre beneficiar se va face doar in conformitate cu cerintele prezentului Regulament, si numai pentru produsul pentru care a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ atestat prin Certificatul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art. 3
  Toate operatiile necesare pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, inclusiv cele pentru incheierea actelor si corespondenta intre P.N.A.C. si subiectii economici care doresc sa obtina dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ se vor realiza si prin intermediul unor societăti/organizatii mandatate de InfoCons România sa asigure colectarea formularelor de comanda pentru Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art. 4
  a)Prin sintagma de acordare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ se intelege acordarea de catre P.N.A.C. a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ pe o perioada si in conditiile stipulate de prezentul Regulament.
  b) Termenii foslositi in prezentul regulament au urmatoarele semnificatii:

 • Solicitant - persoana juridica ce doreste sa obtina dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
 • Beneficiar - persoana juridica, care, in baza unei cereri scrise, a completarii formularului de comanda si a unei aprobari scrise a obtinut dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ .
 • Norme de evaluare - reprezinta normele stabilite de comisia de specialitate ale programului de acordare a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
 • Registrul National de Evidenta - este registrul in care sunt mentionate datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
 • Taxa de inregistrare Partener - reprezinta taxa de luare in evidenta in Registrul National de Evidenta in baza cererii de inregistrare formulata de solicitant. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • Cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta a P.N.A.C. ca partener - este prezentata in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Regulament
 • Formularul de comanda - este prezentat in ANEXA 2 care face parte integranta din prezentul Regulament
 • Formular Tehnic de Evaluare - prezent in ANEXA 3, care face parte integranta din prezentul Regulament
 • Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ - este actul care atesta dreptul de folosinta a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ cu o valabilitate pe un termen nedeterminat, in conditiile in care Re-Evaluarile confirma starea de fapt din momentul acordarii Certificatului. Macheta acestuia este prezentata in ANEXA 4 care face parte integranta din prezentul Regulament.

 • Structura de organizare si functionare a Programului de acordare a dreptului de folosinta a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ

  Art. 5
  In vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ se va infiinta Registrul National de Evidenta in care vor fi inscrise si tinute la zi datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, precum si toate operatiile care se fac in legatura cu obtinerea dreptului de folosinta a marcajului, evaluarea si reevaluarea, taxele platite si/sau cele restante, sesizarile sau reclamatiile primite, incalcarea unor reguli, litigiile si stingerea acestora.

  Art. 6
  a) In cadrul Programului P.N.A.C. va lua fiinta si functiona comisia, cu sarcini si responsabilitati care deriva din cerintele aplicarii statutului-regulament al P.N.A.C., precum si din cerinta realizarii unei bune gestionari a acestui program.
  b) Comisia, precum si celelalte componente organizatorice vor respecta intocmai acuratetea datelor si informatilor in baza carora se acorda dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  c) Corpul Inspectorilor Observatori va lua fiinta pentru monitorizarea pietei cu privire la produsele si serviciile contrafacute pentru Partenerii P.N.A.C. ce detin Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ . Corpul Inspectorilor Observatori ai InfoConsR. in parteneriat cu A.R.C.C. se va largi prin includerea Corpului Inspectorilor Observatori ai P.N.A.C. acestia din urma avand o subordonare directa fata de Corpul Inspectorilor Observatori ai InfoConsR. in parteneriat cu A.R.C.C. Monitorizarea pietei va fi facuta impreuna cu Partenerii Asociatiei, in vederea eradicarii intr-o proportie cat mai mare a fenomenului contrafacerii la nivel national, dar in special pentru partenerii Programului P.N.A.C. si detinatorii Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  d) Partenerii ce au obtinut aceasta calitate prin plata Taxei de Inregistrare ca Partener, in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C. au dreptul de a participa la simpozioanele, conferintele cat si sedintele Adunarii Generale a Partenerilor, in vederea aprobarii, informarii, consultarii cu privire la metodele, actiunile cat si procedurile de eradicare a fenomenului de contrafacere. Aceasta structura va avea in subordine Corpul Inspectorilor Observatori de monitorizare a pietei pentru servicii si produse contrafacute a Programului P.N.A.C.
  e) Corpul Inspectorilor Observatori, Partenerii P.N.A.C., Organele cu Atributii de Control ale Statului vor primi cu titlu gratuit parola de acces la baza de date in vederea identificarii in timp real a Beneficiarilor si utilizatorilor Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ cat si a datelor de identificare a acestora si a produselor pentru care s-a solicitat obtinierea Certificatului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  f) Accesul la baza de date cu seriile de identificare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ va putea fi facut si de clientii persoane fizice sau juridice pentru identificarea produsului sau serviciului cumparat ce detine Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ pe baza unei taxe de acces sau a unui abonament la portalul cu baza de date sau prin accesarea de mesagerie text cu suprataxa pus la dispozitia acestora in termen de 90 zile de la avizarea prezentului Regulament.

  Art. 7
  a) Pentru efectuare evaluarilor in sensul prezentului regulament este infiintata, prin decizia Consiliului Director la P.N.A.C., Comisia de evaluare tehnica si licentiere pentru acordarea Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ
  b) Comisia de evaluare va fi condusa de un presedinte numit prin decizia Consiliului Director al P.N.A.C.. Acesta va organiza si raspunde de functionarea comisiei si va folosi in interesul Programului P.N.A.C., numai reteaua de laboratoare (institute de cercetari, proiectari si consultanta) atestate si agreeate de conducerea P.N.A.C.. cand este cazul, la cererea expresă a Consiliului Director al InfoCons România
  c) In vederea apicarii lor, normele de evaluare vor fi confirmate de laboratoare si avizate de Comisiile de specialitate, cand este cazul, la cererea expresă a Consiliului Director al InfoCons România.

  Art. 8
  a)Neintelegerile sau litigiile aparute intre diferite organisme de lucru din cadrul Programului de P.N.A.C. de acordare a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ sau dintre acestea, pe de o parte, si solicitanti si beneficiari si terte organizatii cu care coopereaza, pe de alta parte, vor fi supuse spre analiza si spre solutionare Comisiei de Disciplina.
  b)Comisia de Disciplina va functiona dupa un regulament propriu, care urmeaza sa fie elaborat si supus aprobarii Consiliului Director al P.N.A.C.

  Art. 9
  Pentru solutionarea cazurilor mai dificile, se infiinteaza si functioneaza comisia de investigare. In urma investigatiilor efectuate aceasta comisie formuleaza concluziile proprii pe care le transmite Comisiei de Disciplina pentru a servi la elucidarea cazurilor aflate in litigiu.

  Capitolul IV

  Proceduri de Acordare a Dreptului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ

  Art. 10
  a)Solicitantul va completa formularul- Cerere de inregistrare in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C., conform ANEXEI 1 la care va atasa si copia documentului care sa ateste plata taxei de inregistrare ca partener.
  b) Datele ce vor fi remise trebuie sa fie in deplina conformitate cu realitatea.
  c) Cererea de inregistrare ii va fi remisa P.N.A.C.. sau prin intermediul unor societăti/organizatii mandatate de P.N.A.C. sa asigure colectarea cererilor de inscriere si a formularelor de comanda.

  Art. 11
  a) Fara prezentarea documentelor justificative cu privire la calitatea de importator/distribuitor sau producator sub licenta a produsului sau serviciului produs/comercializat pe teritoriul Romaniei de la proprietarul sau detinatorul legal al dreptului de Proprietate Intelectuala asupra marcii sau a dreptului de Proprietate Industriala asupra produsului sau serviciului comercializat sau produs, Solicitantul nu poate obtine Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  b) Pentru producatorii sau comerciantii de pe teritoriul Romaniei, persoane juridice inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Ministerul Justitiei din Romania, InfoCons Romania prin P.N.A.C. asigura cu titlu gratuit, in conditiile legii obtinerea Certificatului de Inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru marca sub care se comercializeaza produsul sau serviciul pentru care s-a solicitat Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ. InfoCons Romania va cesiona catre Beneficiar, pe perioada utilizarii Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, in cuantum de minim 150.000 unitati annual de Marcaje de Securitate tip Holograma ProQ, dreptul de utilizare a marcii ce a fost inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de catre InfoCons Romania.

  Art. 12
  In termen de maximum 15 zile de la data inaintarii cererii de inregistrare si a atestarii platii taxei de inregistrare ca partener, P.N.A.C. , va adresa solicitantului o comunicare privind Inregistrarea sa in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C., comunicare careia ii vor fi anexate: Formularul Tehnic de Evaluare (ANEXA 2); informatiile si procedurile necesare evaluarii in vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ prevazute in prezentul Regulament; factura emisa pentru suma ce reprezinta taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta ca partener.

  Art.13
  Dupa primirea instiintarii conform careia cererea a fost inscrisa in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C., solicitantul, va inainta Asociatiei - catre Comisia de evaluare tehnica si licentiere, formularul Tehnic de Evaluare completat, impreuna cu toate documentele prevazute in acest formular.

  Art.14
  Comisia de evaluare tehnica si licentiere, va comunica solicitantului, in termen de 15 zile de la primirea Formularului Tehnic de Evaluare si documentelor prevazute, procedurile de urmat in vederea efectuarii evaluarii statutului, provenientei si a marcii inregistrare a produselor sau serviciilor pentru care este solicitat dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ

  Art.15
  Procedura de evaluare va incepe in maximum 5 zile lucratoare dupa confirmarea primirii Formularului Tehnic de Evaluare si a documentelor prevazute.

  Art.16
  Rezultatul evaluarii va fi comunicat solicitantului impreuna cu formularul de comanda, in situatia obtinerii unei evaluari favorabile.

  Art.17
  a)Certificatul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ va fi eliberat de P.N.A.C., prin Secretariatul General
  b)Solicitantul care a primit Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ va dobandi si titlul de Membru de Onoare al P.N.A.C. cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
  c)Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ este si ramane proprietatea P.N.A.C.

  Art. 18
  a) Solicitantul ce a obtinut Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ are dreptul sa comande Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ completand formularul de comanda tip atasat prezentului Regulament si incheierii contractului dintre InfoCons Romania prin P.N.A.C. si Beneficiar in vederea ridicarii si utilizarii Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  b) Dupa completarea Formularului de Comanda, beneficiarului Certificatului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ I se va comunica data si locul de ridicare a Marcajelor de Securitate tip Holograma ProQ.
  c) Persoana desemnata in vederea ridicarii Marcajele de Securitate tip Holograma ProQ trebuie sa fie aceeasi persoana inregistrata in Formularul de Comanda avand asupra sa imputernicire legalizata la un birou notarial agreat de P.N.A.C., de la beneficiarul ce a obtinut Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ
  d) Beneficiarul Certificatului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ are obligatia de a utiliza Marcajele de Securitate tip Holograma ProQ in conformitate cu prezentul Regulament cat si cu normele tehnice ale acestora. Normele de utilizare si aplicare a Marcajelor de Securitate tip Holograma ProQ vor fi primite de beneficiar odata cu emiterea Certificatului de Utlizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  e) Beneficiarul Certificatului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQva putea comanda un numar de Marcaje de Securitate tip Holograma ProQ ce nu poate depasi numarul de produse pentru care s-a inregistrat la organele specializate ale statului pentru care acesta trebuie sa achite accize, taxe speciale in conformitate cu legislatia in vigoare (ex: bauturi alccolice, tigari etc.)

  Art.19
  a)In cazul in care Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere va constata ca produsul/serviciul nu intruneste conditiile minim necesare cerute de normele de evaluare, nu va putea acorda solicitantului Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ. Solicitantului i se va comunica in scris acest fapt, cu precizarea motivului pentru care nu i se pate acorda Certificatul.
  b)Solicitantul are posibilitatea de a adresa Asociatiei o cerere privind efectuarea unei noi evaluari cu motivarea acestei cereri. Cerere impreuna cu un nou formular Tehnic de Evaluare completat de solicitant si cu documentatia necesara vor fi transmise catre Asociatie, sau Comisiei de evaluare tehnica si licentiere. Termenul in care va putea fi facuta cerere de reevaluare este de 90 zile de la data comunicarii rezultatului negativ al evaluarii.

  Art.20
  In situatia in care solicitantul este nemultumit de rezultatul evaluarii, are dreptul de a sesiza Comisia de Disciplina din cadrul P.N.A.C., care va comunica solicitantului, in termen de 15 zile, procedurile de urmat.

  Art.21
  Toate documentele inaintate catre Asociatie, inclusiv cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta - documentele ce formeaza continutul dosarului inaintat pentru Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, documentele implicate de operatiile de evaluare, precum si orice alte inscrisuri legate de acordarea dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ vor face parte din Arhiva P.N.A.C.. Solicitantul nu va putea pretinde restituirea acestora in original.

  Art.22
  Produsele (mostrele) sau documentatiile ce au fost predate de solicitante in vederea evaluarii nu sunt returnabile. Solicitantul nu va putea emite pretentii referitoare la returnarea acestora sau la contravaloarea acestora.

  Art.23
  a)La trecerea unei perioade de 12 luni de la momentul obtinerii de catre solicitant a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, acestuia ii va fi comunicat de catre Compartimentului de Relatii Externe din cadrul Secretariatului General al P.N.A.C., formularul Tehnic de Evaluare, in care sunt mentionate informatiile si procedurile necesare reevaluarii in vederea mentinerii, pentru inca un an, a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  b)Daca, in termen de 30 zile de la instiintare, beneficiarul nu transmite catre P.N.A.C.. formularul Tehnic de Evaluare completat, impreuna cu produsul (mostra) sau documentatia necesara, dupa caz, pierde dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art.24
  Toate taxele ce au fost platite de solicitant sunt nerambursabile, indiferent de rezultatul evaluarii comunicat solicitantului, precum si indiferent daca in cursul uneia din procedurile de luare in evidenta, evaluare, reevaluare, acordare a dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, solicitantul sau beneficiarul doreste sa renunte la continuarea procedurilor.

  Art.25
  Dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ se va retrage in unul din urmatoarele cazuri:
  a)Beneficiarul dreptului de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ incalca normele prevazute sau obligatiile ce rezulta in sarcina sa din prezentul Regulament.
  b)Beneficiarul dreptului de utilizare asupra Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ foloseste Marcajul de Securitate tip Holograma ProQ pe alte produse sau servicii decat pe cele ce au fost prezentate in vederea aplicarii.
  c)Utilizatorul marcajelor de securitate isi pierde dreptul de distributie sau producere pentru bunurile sau serviciile pentru care s-a eliberat Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.
  d)In urma sesizarilor primite cu privire la neregulile in folosirea Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ se comunica beneficiarului cele sesizate printr-o adresa si se instituie o Comisie de Investigare. In situatia in care beneficiarul nu subscrie datelor prezentate in adresa, la propunerea Comisiei de Investigare se poate relua evaluarea privind acordarea dreptului de utilizare a marcajului de securitate pe cheltuiala P.N.A.C.. In conditiile confirmarii, prin noua evaluare, a neregulilor in folosirea Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ cuprinse in sesizare, beneficiarul este obligat la plata evaluarii, in conformitate cu factura emisa de catre P.N.A.C.. si pierde dreptul de folosinta a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art.26
  In conditiile ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, se va pierde si Calitatea de Membru de Onoare al P.N.A.C., cat si calitatea de Partener Beneficiarul are obligatia de a remite P.N.A.C. Certificatul de utilizare a Marcii Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ din momentul comunicarii ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art.27
  Dreptul de utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ nu va putea fi cesionat.

  Art.28
  Beneficiarul are obligatia de a promova Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ ori de cate ori va promova imginea produsului/serviciului pentru care a fost obtinut Certificatul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art. 29
  Taxele aferente acordarii calitatii de Partener al P.N.A.C. vor fi achitate de catre solicitant sau beneficiar in contul Asociatiei, in conformitate cu datele prevazute in Cererea de Inscriere ca Partener.

  Capitolul V

  Obligatiile Financiare ale Solicitantului si Beneficiarului pentru Dreptul de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art.30
  Taxa de inregistrare Partener - reprezinta taxa de luare in evidenta si remiterii catre solicitant a formularului Tehnic de Evaluare. Cuantumul acestei taxe este de 950 Euro/An, ce se vor depune de solicitant in contul Asociatiei, in termen de 5 zile de la momentul inregistrarii. In cuantumul acestei taxe, in conditiile in care Comisia de Evaluare va decide eliberea Ceriticatului de Utlizarea a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, va obtine cu titlu gratuit un numar de 5.000 de Marcaje de Securitate tip Holograma ProQ.

  Art. 31
  Taxa prevazuta mai sus vor fi calculate in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

  Capitolul VI

  Dispozitii finale

  Art. 32
  a) Pentru a asigura credibilitatea producatorilor in fata consumatorilor interni si externi asupra produselor si serviciilor devine absolut necesara respectarea regulilor cuprinse in prezentul Regulament.
  b) InfoCons Romania va instiinta prin Secretariatul General al Programului National Anticontrafaceri Institutiile de Stat cu atributii in efectuarea de controale si stabilirea de masuri de sanctionare cu privire la Beneficiarul Certificatului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ si a cuantumului de Marcaje de Securitate tip Holograma ProQ cat si pentru ce produse sau servicii au fost comandate si ridicate. Prezenta Instiintare se va face odata cu introducerea in baza de date a Programului National Anticontrafaceri a Beneficiarului Certificatului de Utilizare a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ cat si a datelor prevazute conform prezentului Regulament.

  Art. 33
  Folosirea fara drept a Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ va atrage dupa sine introducerea de actiuni in justitie, in vederea inlaturarii acestei stari de fapt precum si in vederea repararii daunelor cauzate prin intermediul acesteia. In situatia in care solicitantul/beneficiarul incalca prevederile cuprinse in prezentul Regulament, aducand astfel prejudicii, P.N.A.C. isi rezerva dreptul de a-l actiona in justitie in vederea recuperarii prejudiciilor astfel aduse.

  Art. 34
  La solicitarea unei terte parti se va efectua expertizarea Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ, in vederea evaluarii din punct de vedere al autenticitatii acesteia de catre Societati sau Institutii abilitate de catre InfoCons Romania ce detin agrementarea sau sunt organizate in conformitate cu prevederile legale privind evaluarea si expertizarea Marcajului de Securitate tip Holograma.

  Art. 35
  Prezentul Regulament se poate modifica la propunerea Presedintelui Programului National Anticontrafaceri sau a Presedintului InfoCons Romania cu hotararea Consiliului Director al InfoCons Romania tinand cont si de avizul consultativ al Colegiului Permanent.Orice modificare a prezentului Regulament trebuie sa fie adusa in termen de 15 zile tuturor Beneficiarilor si Utilizatorilor Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ ce vor lua act de modificarile efectuate pentru comenzile facute in vederea utilizarii Marcajului de Securitate tip Holograma ProQ dupa perioada mai sus mentionata.

  Regulament avizat de:
  Academia Romana
  Institutul National de Cercetari Economice
  Centrul de Economie a Industriei si Serviciilor
  Director
  Prof. Dr. Stefan Ragalie